Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tuần như sau:

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

14/3/2016

8h00

PH1ĐHTN

- Hội nghị tài chính ĐHTN năm 2016.

- Thủ trưởng đơn vị; Trưởng phòng KH-TC, Kế toán trưởng.

Giám đốc

ĐHTN

Ban KHTC

8h00

PHA1A

- Đánh giá kết quả đổi mới chương trình đào tạo Khoa Toán.

- Báo cáo: Trưởng Khoa Toán.

- Thành phần dự: BCN Khoa, các trưởng bộ môn;

- Thành phần đánh giá: Theo quyết định.

Hiệu trưởng

Phòng Đào tạo

9h30

PHA1A

- Đánh giá kết quả đổi mới chương trình đào tạo Khoa Vật lý.

- Báo cáo: Trưởng Khoa Vật lý.

- Thành phần dự: BCN Khoa, các trưởng bộ môn;

- Thành phần đánh giá: Theo quyết định.

Hiệu trưởng

Phòng Đào tạo

14h00

PH3ĐHTN

 

-Họp Hội đồng khoa học tư vấn xác định danh mục đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ năm 2017.

- Theo quyết định của Giám đốc ĐHTN

Chủ tịch

Hội đồng

Ban KHCN

& MT

Thứ Ba

Ngày

15/03/2016

8h00

PH1ĐHTN

- Tổng kết công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2015 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2016.

- Theo công văn số 249/ĐHTN, ngày 24/2/2016 của Giám đốc ĐHTN.

Giám đốc

 ĐHTN

Ban KT& ĐBCLGD

8h00

PHA1A

- Đánh giá kết quả đổi mới chương trình đào tạo Khoa Hóa học.

- Báo cáo: Trưởng Khoa Hóa học.

- Thành phần dự: BCN Khoa, các trưởng bộ môn;

- Thành phần đánh giá: Theo quyết định.

Hiệu trưởng

Phòng Đào tạo

9h30

PHA1A

- Đánh giá kết quả đổi mới chương trình đào tạo Khoa Sinh học.

- Báo cáo: Trưởng Khoa Sinh  học.

- Thành phần dự: BCN  Khoa, các trưởng bộ môn;

- Thành phần đánh giá: Theo quyết định.

Hiệu trưởng

Phòng Đào tạo

14h00

PH3ĐHTN

- Họp chuẩn bị cho Triển lãm Giáo dục Đài Loan năm 2016

- Đại diện lãnh đạo Trường, đại diện lãnh đạo phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế.

Giám đốc ĐHTN

Ban Hợp tác Quốc tế

14h00

PHA1A

- Kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo,chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHTN khóa V nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX tại Đảng bộ Trường.

- Đoàn kiểm tra;

- BTV, lãnh đạo các Ban Đảng;

- Văn phòng Đản ủy Trường.

Trưởng đoàn kiểm tra

Văn phòng Đảng ủy

14h00

PHA1B

- Đánh giá kết quả đổi mới chương trình đào tạo Khoa Ngữ văn.

- Báo cáo: Trưởng Khoa Ngữ văn.

- Thành phần dự: BCN Khoa, các trưởng bộ môn;

- Thành phần đánh giá: Theo quyết định.

Hiệu trưởng

Phòng Đào tạo

15h30

PHA1B

- Đánh giá kết quả đổi mới chương trình đào tạo Khoa Lịch sử.

- Báo cáo: Trưởng Khoa Lịch sử.

- Thành phần dự: BCN Khoa, các trưởng bộ môn;

- Thành phần đánh giá: Theo quyết định.

Hiệu trưởng

Phòng Đào tạo

Thứ Tư

Ngày

16/03/2016

8h00

PHA1A

- Đánh giá kết quả đổi mới chương trình đào tạo Khoa Địa lý.

- Báo cáo: Trưởng Khoa Địa lý.

- Thành phần dự: BCN Khoa, các trưởng bộ môn;

- Thành phần đánh giá: Theo quyết định.

Hiệu trưởng

Phòng Đào tạo

9h00

PH1ĐHTN

- Ký kết chương trình phối hợp giữa Đại học Thái Nguyên và Báo Thanh tra.

- Đại diện lãnh đạo đơn vị.

Giám đốc

 ĐHTN

Văn phòng

9h30

PHA1A

- Đánh giá kết quả đổi mới chương trình đào tạo Khoa Tâm lý GD.

- Báo cáo: Trưởng Khoa TLGD.

- Thành phần dự: BCN Khoa, các trưởng bộ môn;

- Thành phần đánh giá: Theo quyết định.

Hiệu trưởng

Phòng Đào tạo

14h00

PH1ĐHTN

- Hội thảo "Giới thiệu chuẩn Quốc gia 6 bậc và chuẩn Châu Âu về Công nghệ thông tin (ICDL) tại Đại học Thái Nguyên.

- Đại diện lãnh đạo đơn vị.

Giám đốc

 ĐHTN

TTCNTT

14h00

PHA1A

- Đánh giá kết quả đổi mới chương trình đào tạo Khoa GDCT.

- Báo cáo: Trưởng Khoa GDCT.

- Thành phần dự: BCN Khoa, các trưởng bộ môn;

- Thành phần đánh giá: Theo quyết định.

Hiệu trưởng

Phòng Đào tạo

09:46:21 17/03/2016 - Lượt xem: 201
Tin liên quan